Nondiscrimination Notice and Language Assistance Services

Darroch Brain and Spine Institute of Doctors Medical Center Nondiscrimination Notice

Darroch Brain and Spine Institute of Doctors Medical Center complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of age, race, ethnicity, religion, culture, language, physical or mental disability, socioeconomic status, sex, sexual orientation and gender identity or expression.  Darroch Brain and Spine Institute of Doctors Medical Center does not exclude people or treat them differently because of age, race, ethnicity, religion, culture, language, physical or mental disability, socioeconomic status, sex, sexual orientation and gender identity or expression.

Darroch Brain and Spine Institute of Doctors Medical Center:

  • Provides free auxiliary aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
  • qualified sign language interpreters, video remote interpreting or other aids for hearing impaired individuals
  • written information in multiple formats including large print, audio, accessible electronic formats, or other formats for visually impaired individuals

 

  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
    • qualified interpreters or a language line
    • information written in other languages

If you need these services, contact Darroch Brain and Spine Institute of Doctors Medical Center’s ADA Coordinator at (209) 576-3913.

If you believe that Darroch Brain and Spine Institute of Doctors Medical Center has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability or sex, you can file a grievance with:

ADA Coordinator

Jan Halloran

1441 Florida Avenue

(209) 576-3910 Fax

Janice.Halloran@tenethealth.com

 

You can file a grievance in person or by mail, fax or email.  If you need help filing a grievance, Darroch Brain and Spine Institute of Doctors Medical Center’s ADA Coordinator is available to help you.

 

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C.  20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

 

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

 

ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al (209) 576-3913.

ATTENTION :  Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement.  Appelez le (209) 576-3913.

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 (209) 576-3913.

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số (209) 576-3913.

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다 (209) 576-3913.

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa (209) 576-3913.

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните (209) 576-3913.

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم (209) 576-3913

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。(209) 576-3913。

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با (209) 576-3913.

ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। (209) 576-3913

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Զանգահարեք(209) 576-3913:

LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.    Hu rau (209) 576-3913:

เรียน:  ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี  โทร (209) 576-3913

ប្រយ័ត្ន៖  បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។  ចូរ ទូរស័ព្ទ (209) 576-3913

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। (209) 576-3913 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

 

Doctors Medical Center

Designed and developed by Never Boring.